کیوسک؛ روی ما حساب کنید


وبسایت نود: روزنامه های امروز انگلیس به صحبت های هری کین درباره شانس قهرمانی تاتنهام در لیگ پرداختند.
کیوسک؛ روی ما حساب کنید
اکسپرس
روی ما حساب کنید
کین: ما جزو ۶ مدعی قهرمانی هستیم، این فصل سخت ترین کورس قهرمانی تاریخ لیگ است
کلوپ: امیدوارم آگوئرو مقابل ما آماده نباشد

کیوسک؛ روی ما حساب کنید
میرور
کلوپ ستاره
هامان: کلوپ به خاطر رابطه خاص اش با بازیکنان از پپ جلوتر است
امیدواری وستهم به جذب دفو

کیوسک؛ روی ما حساب کنید
دیلی استار
ما در کورس هستیم
هری کین به قهرمانی تاتنهم امید دارد
رانیری احتمال فروش اشمایکل را رد کرد
کوتینیو به بازی با سیتی نمی رسد
کولمان پیشنهاد مربیگری سوانزی را رد کردLOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE