مسی و سقوط خطرناکی که به خیر گذشت


ورزش سه: اواخر نیمه اول دیدار بارسا و یوونتوس بود که لیونل مسی به شکل خطرناکی نقش بر زمین شد.
دقیقه ۴۴ بازی، مسی و پیانیچ برای تصاحب یک توپ به هوا بلند شدند و ثانیه ای بعد لیونل مسی به شکل خطرناکی و با صورت به زمین برخورد کرد؛ او به کمک پزشک بارسا از زمین خارج شد و البته خیلی زود نیز به زمین بازگشت.
به جرات می توان گفت خطر از بیخ گوش مسی گذشت چرا که امکان داشت اتفاق ناگواری برای او در نتیجه آن سقوط رخ دهد:
مسی و سقوط خطرناکی که به خیر گذشتLOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE