ساناک مجوز نشستن روی نیمکت را نداردورزش سه: جیری ساناک، مربی اهل چک استقلال روز بازی با گسترش فولاد قرارداد خود را با استقلال امضا کرد اما باشگاه در این چند روز هیچ اقدامی برای گرفتن مجوز بازی او نکرده است.
با این شرایط ساناک فعلا اجازه نشستن روی نیمکت استقلال را ندارد مگر اینکه مدیران باشگاه تا روز بازی مدارک مربوط به قرارداد او را تحویل سازمان لیگ بدهند.
ساناک به عنوان مربی تمرین دهنده از اردوی کیش به جای میک مک درموت به تمرینات استقلال اضافه شده است.LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE